نمایش نوار ابزار

هفتم مهر ماه، روز شکوهمند ایمنی و آتش نشانی

چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵

“قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم ”

یا رب این آتش که برجان من است
سرد کن زان سان که کردی بر خلیل

تشکر وسپاس از انسان هایی که ایثارگرانه جان خود را به مخاطره می اندازند تا صحت وسلامت را برای هموطنان خودبه ارمغان آورند؛ کاری بس صعب وسخت است.
به مناسبت فرا رسیدن روزهفتم مهرماه ، روز شکوهمندایمنی وآتش نشانی فرصت رامغتنم شمرده؛ در کمال امتنان وبه منظور قدردانی از زحمات مجموعه ارجمند وخانواده بزرگ آتش نشانی که جان خود را در طبق اخلاص می گذاریدتا به دیگران زندگی دوباره بخشید؛ تبریک وتهنیت عرض می نمایم.

ز قاطعان طریق این زمان شوندایمن
قوافل دل و دانش که مرد راه رسید
مهستی آدینه زاده. عضو دوره چهارم شورای شهربجنورد