نمایش نوار ابزار

شهر رویایی من ( ۶)

شنبه ۵ تیر ۱۳۹۵

شهر رویایی من ( ۶)

انتخابات هیات رئیسه درسال اول شورای دوره چهارم

با وجودموفقیتم در آزمون بزرگ انتخابات شورای اسلامی شهر، هنوز ماهیت کارتیمی رابه شکل سیاسی و لابی های پنهانی درک نکرده بودم.
درجلسات غیررسمی که جهت تدوین آیین نامه داخلی شورای شهر تشکیل می شد ، سیزده نفر تا حدودی نسبت به هم وافکاریکدیگرشناخت حاصل کردند وهنگامی که ایام به دوازده شهریور نزدیک می شد جلسات خانگی ومحرمانه ای شکل گرفت که برای شخص بنده خیلی عجیب به نظر می رسید…
زمزمه کاندیداتوری آقایان لنگری و محمدی که قوت گرفت، همکاران موضع خودرا مشخص کردند. اکثریت با آقای محمدی همراه شدند. و آقایان لنگری و گریوانی و فیروزه اعضای با تجربه باتفاق آقایان باغچقی و هاتفی درجناح مقابل شکل گرفتند.
درتیم غالب که رهبری آن را خانم افشین فرکه سابقه عضویت دو دوره قبل را داشتند، به عهده گرفتند ؛ چندجلسه برای ترکیب هیات رییسه تشکیل شد. با طرح آقای محمدی رییس، آقای کشمیری نایب رییس، آقای وکیلی خزانه دار و خانمها سیدی و آدینه زاده هم منشی! تا حدودی کار تمام شده تلفی می شد که آقای فیروزه بدلایلی به صورت مشروط صلاح دیدندکه باتفاق آقای باغچقی به جمع هشت نفر اکثریت بپیوندند و اینجا بود که تعهداخلاقی و حتی سوگندبرخی از همکاران خدشه دار شد و به جهت محکم ترکردن ارتباط سیزده نفره، با شرط نایب رییسی آقای فیروزه موافقت شد.
بماند که ترکیب قبلی با حدف آقای کشمیری ازترکیب هیات رییسه وجایگزینی نیابت به آقای فیروزه نارضایتی قلبی برای آقای کشمیری به وجودآورد که با درایت وجبران مافات کردن واعطای رأی اعتمادبه ایشان وخانم افشین فر جهت عضویت درشورای شهرستان تقریباً فضا متعادل شد.
ترکیب ده نفر در مقابل سه نفر!! و رؤسای کمیسیونهای اصلی که به ترتیب زیرتعیین شدند:

آقای سیدعباس حسینی رییس کمیسیون بودجه
آقای سیداحمدوکیلی رییس کمیسیون فرهنگی- اجتماعی و ورزشی
آقای سیدحسین نقیب رییس کمیسیون عمران وترافیک
آقای علیرضا باغچقی رییس کمیسیون زیست وخدمات شهری
آقای علی اکبرهاتفی رییس کمیسیون نظارت وپیگیری

به عبارتی ازظرفیت تمام سیزده نفرجهت انجام مسئولیت خطیرشورایی و شرح وظائف استفاده شد. حتی در مورد کمیسیونهای فرعی و نمایندگان شورا درجلسات شهرداری و ادارات بیرون هم منتخبین تقریباً علی السویه به همکاران رأی دادیم.
و جالب اینجاست که تنها مواردی که اینجانب کاندیداتوری خودم رااعلام نمودم ، نماینده شورا در کمیسیون معاملات شهرداری و ریاست مرکز پژوهشهای شورا بود که بنده و آقای هاتفی در معاملات و بنده وآقای مهندس لنگری دو کاندید جهت ریاست مرکز پژوهشها بودیم و درکمال ناباوری حتی از هشت نفری که درابتدای کار میثاقی با هم بستیم ! به این دو مسئولیت در مقابل پنج نفر رأی ندادند…
و البته این رخداد را به فال نیک گرفتم ؛ چرا که درهمین ابتدای کار به راحتی شناختی ضمنی ازاعضا وتعهدبه عهدو پیمان هرکدامشان تا حدودزیادی برایم مشخص شد.
مهستی آدینه زاده
عضودوره چهارم شورای اسلامی شهربجنورد
۵ تیرماه ٩۵