نمایش نوار ابزار

شهر رؤیایی من (۴)

سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

شهر رؤیایی من (۴)

اعمال نظرسلیقه ای در زمان بندی جلسات ثابت …

ناهماهنگی با اعضای کمیسیونهای اصلی شورای شهر، اخیراًمعضلی است که جلسات به ظاهرتخصصی را تحت الشعاع قرار می دهد.
درابتدای شروع هرسال کاری که ١٢ شهریور هرسال می باشد؛ ترکیب اعضای هرکمیسیون و تاریخ روز وساعت تشکیل جلسات مربوطه با نظرجمع مشخص می شود.
درسال سوم شورا ترکیب اکثریت غالب و اقلیت مغضوب؛ فراز وفرودهایی را تا اسفند٩۴ طی کرد. پس ازاستعفای شهرداراسبق با تعابیر دوستان، لازم بودکه فضای شورا به سوی هم دلی و هم راهی هرسیزده نفر تغییرجهت دهد، لذا همه بر آن شدیم که این مهم محقق گردد.

درسال ٩۵ به طورکاملاً حساب شده زمان جلسات بدون هماهنگی واظهارنظر اعضاء اقلیت وبراساس اوقات خارج از زمان بندی کار وزندگی اکثریت غالب تغییر میکند و متأسفانه اعتراض شفاهی و تذکر نیز هیچ توفیری ندارد!

این نحوه عملکرد همکاران محترم جای بسی تأمل وتعمق دارد که:

” به کجا چنین شتابان…”

مهستی آدینه زاده- عضو دوره چهارم شورای اسلامی شهربجنورد
٢١ اردیبهشت ٩۵