نمایش نوار ابزار

شهر رؤیایی من (٣)

شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

شهر رؤیایی من (٣)

دبیرکمیسیون ، بودن یا مفید بودن !؟

در یک سال اول دوره ؛ کمیسیونها با دبیری یک شخص واحد به طور مشترک اداره شد.
درسال دوم حجم کار ومکاتبات بیشترشد وبا عنایت به راهکارهای قانونی امکان استفاده از مشاورین وجودداشت، شورا بر آن شد تا جهت پربارترشدن کمیسیونها از مشاورین متخصص و متبحر یاری بگیرد. لذا فرآیند انتخاب به جهت هرکمیسیون به اعضای همان کمیسیون تفویض شد.
به تصوّربنده دبیریا هماهنگ کننده و یا کاتب صورتجلسات می توانست حتی از کارشناسان شهرداری هم انتخاب شود تا بار مالی در بر نداشته باشد.

ازاینجا به بعد مشخصاً کمیسیون فرهنگی – اجتماعی ورزشی روی صحبتم خواهدبود.

نیاز ما به مشاوره فرهنگی مشهودبود ، نظرجمع انتخاب یک فردفرهیخته فرهنگی بعنوان مشاور بودکه دبیری جلسات را هم عهده دار شود. لذا طبق معمول وقاعده انتخاب یا براساس شناسایی منابع و یا فراخوان انجام می گرفت.
نتیجه جلسه ای که پیرامون این موضوع تبادل نظرشد این بودکه هرکدام از اعضاء کمیسیون یک تا دو نفررامعرفی کنند.
جلسه دوم انتخاب ، رییس کمیسیون به نقل از رییس شورا فرمودندآقای سیداحسان سیدی زاده گزینه ارجح اکثریت بوده ولی به جهت عدم موافقت ایشان برای همکاری ، آقای تیمورغلامی به پیشنهاد وی معرفی گردیده و جالب اینجاست که این نظر برای هر دو بزرگوار ریاست شورا وریاست کمیسیون حجت بود!
بنده با این شیوه انتخاب سلیقه ای و انحصاری مخالفت کردم و نظرم این بودکه برای جلوگیری از شبهه و ایهام ،برای تمام علاقه مندان حائز شرایط فرصت برابری ایجادکنیم وازطریق فراخوان در پورتال شورای شهراین مهم صورت پذیرد.
این پیشنهادتاجایی مؤثرواقع شد که یکی ازمصوبات جلسه بود ولی متاسفانه چون اراده اکثریت برهمان انتخاب قبلی مصمم بود در جلسه بعدی کمیسیون مجدد مطرح و بدون طی مراحل دیگری ، فرد معرفی شده بعنوان دبیرومشاور کمیسیون به مدت یک سال انعقادقرارداد شد.
حال که این مطالب را رشته تحریر در می آورم یک سال و اندی از آن تاریخ می گذرد برای خودم جای سوال است که آیا درسالی که گذشت با وجودیک مشاورخبره واهل هنر وفرهنگ در این جلسات چه رخداد حائزاهمیت و حرکت چشمگیری دستاورداین کمیسیون بوده است؟!

ریاست محترم شورای شهر

سرکارخانم افشین فر ؛ چه خوب است توضیح بدهید علاوه بر هماهنگی های تشکیل جلسات و نوشتن صورتجلسات ( آن هم شتاب زده و معمولاً پراز غلط های املایی و انشاء کلمات و لاک گرفتگی با خطی نا زیبا) چه مشاوره پرباری از جانب دبیرکمیسیون به اعضاء کمیسیون فرهنگی رسیده است؟
خروجی و برون رفت جلساتی با موضوعات روز که ترتیب دادند چه بوده است؟!
بعنوان نمونه در جلسه ای با محوریت کمیسیون فرهنگی – اجتماعی شورای شهر کارشناس آسیب های اجتماعی بهزیستی ، روان شناسان و روانپزشک به نامی را دعوت کرده بودند ! سرانجامش چه شد؟
در خاتمه هم بایدبه استحضار برسانم در جلسه اول سال ٩۵ که ٣٠ فروردین تشکیل گردید ، دبیرکمیسیون دو پیشنهاد خیلی سطحی و با نگاه یک سویه وهدف منفعت جویانه اظهارنظر فرمودند! لازم دانستم نظرخودم را ارائه نمایم.
بنده باپیشنهاد هزینه کردن مبلغ بزرگی از اعتبارفرهنگی با ردیف ایده یابی و ریزش افکار شهروندان کاملاً مخالفم ومعتقدم این سرمایه گذاری برای مسائل فرهنگی است ورقم ١۴ میلیون تومان رقم قابل توجهی نیست که ایشان وانمود کردند.
و دوم هم انتقاد از معاونت فرهنگی شهرداری در خصوص عدم وجود برنامه های محوری شهرداری در سال ٩۵و متعاقب آن پیشنهاد هزینه واعتبارفرهنگی در همایش بزرگداشت آیت الله موسوی بجنوردی که ایشان ادعا کردندطرح این برنامه متعلق به خودشان بوده و در شورای فرهنگی استان مصوب شده ومتولی برگزاری نیز استانداری می باشد، لذا نقش شهرداری ومعاونت فرهنگی هرگز محوری نخواهد بود و به زعم بنده این پیشنهاد باز هم امتیازی می شود که ایشان از قبل دبیری کمیسیون فرهنگی شورای شهر برگ زرینی در رزومه شخصی خود ثبت نمایند. و به شخصه کاملاً مخالف این پیشنهاد هستم !

در خاتمه برای ایام باقیمانده فعالیت دوره چهارم شورا؛ و خدمت صادقانه از خداوندسبحان صحت وسلامتی و حوصله ای بیش از پیش خواستارم .

مهستی آدینه زاده – عضودوره چهارم شورای اسلامی شهربجنورد
۴ اردیبهشت ٩۵