نمایش نوار ابزار

آمد نوروز هم ازبامداد / آمدنش فرخ و فرخنده باد

سه شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۶

” به نام خدای بهار آفرین ”
????
آمد نوروز هم ازبامداد/ آمدنش فرخ و فرخنده باد
???

مردم فهیم وفرهیخته شهرم بجنورد / شهروندان ارجمند

از فیض نگار، جان هستی به هیجان آمده است، و در بزم عارفانه ی شاهد و معشوق به یمن ریزش کریمانه ی تحفه های آسمانی، دایره ی دلدادگی و مستانگی نقش تجلی زده است در پرده نمایی از بهار دل انگیز و نوروز یک هراز و سیصد و نود و شش خورشیدی ، صمیمانه ترین شادباش هایم را پذیرا باشید.
???
ای تازه بهار عالم افروز/ هر روز تو عید باد و نوروز
مهستی آدینه زاده_ عضو دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد
ساعت ١۴ یکم فروردین ١٣٩۶